Home‎ > ‎Armi nell' AIKIDO‎ > ‎

Kata Kashima shin ryu

I. KIHON TACHI

1. KESA GIRI

2. ASHIBARAI UKIBUNE

3. KIRI WARI

4. WARI ZUKI

5. KURAI TACHI

 

II. URADACHI

1. MEN TACHI ZUKE

2. KESA TACHI ZUKE

3. DO TACHI ZUKE

4. GEDAN KOTE DOME

5. KYODACHI KOTE GIRI

6. SOKUY ZUKE

7. MIKIRI KENCHU TAI

8. NAORI TAICHU KEN

9. KESAGIRI SODE SURI

10.ENBI KEN

 

III. AISHIN KUMITACHI

1. KUMI TACHI KIRI DOME

2. KUMI TACHI SEIGAN

3. KUMI WAKARE WARI ZUKE

4. KUMI TACHI KAESHI KOTE

5. KUMI WAKARE TAOSHI UCHI


IV. JISSEN KUMITACHI

1. TSUKI KAESHI

2. KIRI WARI

3. SOKUI TACHI

4. HAYANUKI FUDOKEN

5. SODE SURI SEIGAN

6. GEDAN KOTE UCHI

7. GYAKU KESA

8. TSUBAZERI TAOSHI

M° Inaba Minoru

9. TSUBAME GAESHI

10.MAKITACHI OIKOMI


V. KASSEN DACHI

1. SENTE TSUKI AGE

2. SENTE SEIGAN

3. SENTE TSUKIKAESHI

4. SENTE TSUKIDAOSHI

5. SENTE EMBIDAOSHI

6. JODAN NUKI DAOSHI

7. GEDAN NUKI DAOSHI

8. FUDOKEN

9. KESA TSUBUSHI

10.MUNI KEN