Home‎ > ‎Armi nell' AIKIDO‎ > ‎

Jo

10 Suburi semplici di jo:

1. choku zuki

2. kaeshi zuki

3. ushiro zuki

4. shomen uchi

5. shomen uchi komi

6. yokomen uchi

7. gyaku yokomen uchi

8. toma katate uchi (2 forme)

9. hasso gaeshi

10. hachi no ji gaeshi

 


I 20 suburi di Jo del M° Saito


 TSUKI GOHON (i cinque colpi fondamentali) 

1. CHOKU TSUKI (colpo diretto)
2. KAESHI TSUKI (colpo di risposta)
3. USHIRO TSUKI (colpo indietro)
4. TSUKI GEDAN GAESHI (colpo con risposta bassa)
5. TSUKI JODAN GAESHI UCHI (colpo con risposta alta in fendente)
 
 
UCHI KOMI GOHON (i cinque fendenti fondamentali)
6. SHOMEN UCHIKOMI (fendente al centro della testa)
7. RENZOKU UCHIKOMI (fendente in successione)
8. MEN UCHI GEDAN GAESHI (fendente alla testa con risposta bassa)
9. MEN UCHI USHIRO TSUKI (fendente alla testa con colpo indietro)
10. GYAKU YOKOMEN UCHI USHIRO TSUKI (fendente rovescio con colpo indietro)
 
 
KATATE SANBON (i tre colpi con una sola mano)
11. KATATE GEDAN GAESHI (risposta dal basso con una mano)
12. KATATE TOMA UCHI (fendente lontano con una mano)
13. KATATE HACHI NO JI GAESHI (Risposta a otto incrociato con una mano)
 
 
HASSO GAESHI GOHON (5 risposte da hasso kamae)
14. HASSO GAESHI UCHI (risposta con fendente da posizione hasso)
15. HASSO GAESHI TSUKI (risposta con colpo da posizione hasso)
16. HASSO GAESHI USHIRO TSUKI (risposta con colpo indietro da posizione hasso)
17. HASSO GAESHI USHIRO UCHI (risposta con fendente indietro da posizione hasso)
18. HASSO GAESHI USHIRO BARAI (risposta con spazzata da posizione hasso)
 
 
NAGARE GAESHI NIHON (i due movimenti fluenti)
19. HIDARI NAGARE GAESHI UCHI (movimento sinistro con fendente)

20. MIGI NAGARE GAESHI TSUKI (movimento destro con colpo diretto) Jo nage waza 

(tori con jo, uke disarmato)


kokyunage: entrata diretta - entrata con tenkan - entrata esterna al jo

• ashi barai - ushiro gedan gaeshi

• ikkyo/ kiri otoschi

• nikyo

• sankyo

• shihonage omote/ura

• kotegaeshi

• iriminage

• koshinage


 

Jo dori

(tori disarmato, uke con jo)


entrata interna:

• kokyunage: sollecitazioni, entrata diretta

• irimi (ev. bloccando il piede)

• ude kime nage

• shiho nage omote - ura

• ikkyo

• nikyo

• sankyo

• iriminage


entrata esterna:

• kokyunage: passando da ikkyo (irimi tenkan e ribaltare)

• irimi

• ude kime nage

• kotegaeshi

• hijikimeosae

• koshinage

• udegarami

• naname