Karate‎ > ‎Kata‎ > ‎

Shito-Ryu

Kata di base: Pinan (5)  "pace e tranquillità”


Kata superiori:

Aoyagi- "Salice Piangente"

Chintei

Chinto- "Gru sulla roccia"

Jiin

Jitte

Bassai-dai 

Bassai-sho 

Chatanyara Kushanku

Chinte-

Gojushiho

Hannan

Ishmine-bassai

Juroku- "sedici"

Matsukase

Matsumura-bassai

Matsumura-Rohai – Visione dell'airone bianco

Myojo- "pianeta venere"

Naihanchi (3) 

Nipaipo

Niseishi (o Niseshi)

Kosokun-dai- "sguardo al cielo (saluto al sole)"

Kosokun-sho- "sguardo al cielo (saluto al sole)" forma breve

Kururunfa

Rohai (3)

Saifa- " Annientamento Totale"

Sanchin- "Tre Battaglie"

Sanseiru

Seienchin

Seipai – Cinquantaquattro passi

Sesan

Shiho-kosokun

Shinpa

Shisochin

Sochin- "la grande calma"

Suparinpei – Cento otto passi

Tensho - "Mani Fluttuanti"

Tomari-bassai

Unshu- "mani nella nuvola, mani come nuvole"

Wankan-"pino nel vento"

Wanchu (o Wanshu) – Volo di rondine